Metoder

Rehabilitering er fundamentet for den fælles faglige tilgang i Lions Neurocenter og bygger på et anerkendende og støttende samarbejde med borgeren og pårørende.
Målgruppen for vores arbejde er mennesker med kompleks, erhvervet hjerneskade, som typisk kommer fra et hospitalsophold eller et andet regionalt rehabiliteringsforløb. De har behov for enten at fortsætte neurorehabiliteringen i et intensivt forløb med genoptræning og bostøtte. Eller som hverdagsrehabilitering, hvor fokus er på meningsfuldhed i livet samt at vedligeholde det opnåede funktionsniveau; i et permanent botilbud, i et dagtilbud eller i en kombination af de to.
Avancerede træningsredskaber, varmtvandsbassin, nyttehaver, værksted og café er nogle af vores faciliteter
I Lions Neurocenter tager vi afsæt i en individuel og helhedsorienteret indsats med fokus på rehabilitering eller kompenserende strategier.
1. Neurorehabilitering §107

Neurorehabilitering er en målrettet og tidsbestemt rehabilitering og samarbejdsproces mellem en beboer, pårørende og fagfolk.

I neurorehabiliteringsforløbene på Lions Neurocenter arbejder vi med individuelle indsatser ud fra en helhedstænkning omkring borgeren. Målet er, at borgeren generhverver kognitive, mentale, fysiske og sociale funktioner, hvor det er muligt, og kompenserende strategier, hvor rehabilitering ikke er muligt.

Det betyder, at vi arbejder med:

  • Helhedsorientering med udgangspunkt i det hele menneske og individuelt tilrettelagte forløb med afsæt i borgerens funktionsniveau, egne ønsker og rehabiliteringspotentiale.
  • Planlægning med fastlagte mål, tidsrammer og koordineret indsats. Vi anvender tværfaglige rehabiliteringsteam fra starten på et forløb til det afsluttes.  
  • Høj kvalitet og vidensbasering. Indsatsen skal være sammenhængende og med afsæt i faglige vurderinger.
  • Fokus på borgerens hverdagsliv. Borgeren skal være så selvbestemmende i sin egen rehabilitering og eget liv som muligt.  

Borgerne kommer typisk til Lions Neurocenter på Tuborgvej efter udskrivelse fra et hospitalsophold eller andet regionalt rehabiliteringsophold, fordi de har behov for yderligere døgnrehabilitering. Ofte har de en genoptræningsplan til fortsat kommunal rehabilitering. Men det kan også være borgere, der har brug for et afklaringsforløb i forhold til fremtidig boform og støttebehov efter en nyerhvervet hjerneskade.

2. Hverdagsrehabilitering §105/§108

Hverdagsrehabilitering sigter på at give borgeren de bedste rammer for at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv gennem en aktiv hverdag og ved at vedligeholde og kompensere de funktioner, som beboeren/borgeren har generhvervet i tidligere rehabiliteringsforløb.

I hverdagsrehabiliteringsforløbene på Lions Neurocenter tager vi afsæt i en individuel og helhedstænkende indsats. Fokus er på, at gøre beboeren så aktiv og deltagende som muligt i eget liv og på at fastholde og udvikle de sociale relationer.

Det betyder, at vi arbejder med:

  • Tilpasning af niveauet af aktivitet til den enkelte beboeres behov, potentialer og ønsker.
  • Beboerens selvbestemmelse i eget liv er en selvfølge.
  • Beboerens deltagelse i samfundet og i sociale fællesskaber i overensstemmelse med egne ønsker.

Neuropædagogik er fundamentet for alle indsatser. Vi inddrager viden om borgerens livs- og sygehistorie samt viden om hjerneskaden og de følger den har. Borgerens ressourcer og ønsker for fremtiden er udgangspunktet for vores samarbejde med borger og pårørende for at få hverdagen til at matche behov og ønsker.

Begge botilbud på Tuborgvej og Verahus har fokus på tværfaglighed, hvor vi samarbejder med både interne og eksterne fagpersoner. Internt samarbejder sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt pædagogiske konsulenter, hvilket sikrer tværfaglig sparring og den nødvendige specialiserede viden i de daglige indsatser. Herudover har vi en bred vifte af eksterne konsulenter tilknyttet, der bidrager med fx hjælpemidler og kostvejledning samt læger med specialer som neurologi, psykiatri og almen medicin.

Fælles for borgere i hverdagsrehabilitering er, at deres potentialer allerede af afdækket og realiseret, og at de har et forholdsvis stabilt funktionsniveau.

3. Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens §104) i Lions Neurocenter er dagtilbud med fokus på, at borgeren kan væres så aktiv som muligt i eget liv. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, som inddrager både fysiske, psykiske og sociale dimensioner.

Aktiviteterne er mangfoldige og tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov, hvorfor udbuddet af aktiviteter løbende skifter. Eksempler på aktiviteter er kreativitet, sang og musik, genbrugsbutik, fysisk aktivitet, træværksted og kortspil/brætspil. Dagene kan også blot være præget af samvær eller fællesaktiviteter, hvor indholdet opstår ud fra fælles forudsætninger og ønsker.

Målgruppen er voksne i alderen 18-65 år med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Eller voksne med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene forårsaget af erhvervet eller medfødt hjerneskade.

Vores tilbud

klik her

Gå direkte til
Tilbudsportalen

tilbudsportalen